duminică, 8 aprilie 2012

FOARTE IMPORTANT de la DEPARTAMENTUL JURIDIC

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR SCMD CARE AU PRIMIT ȘI CEI CARE VOR PRIMII, DECIZII DE REGULARIZARE A PENSIILOR

URMĂTORUL ANUNȚ:

Membrii SCMD care au primit decizii de regularizare privind “recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale” si doresc sa conteste aceste documente cu titlu executoriu la instanta de judecata (prin actiuni separate) în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicarii (data de pe stampila postei), pot opta pentru una din urmatoarele trei variante:
1. Reprezentarea prin avocatul care a formulat actiunea in anulare a Deciziei de revizuire. Casa de avocatura Gilca&Vasiliu a stabilit insa urmatorul onorariu, per persoana: 300 ron+tva (pentru membrii SCMD) si 1000 ron+tva (pentru actiuni individuale, in afara SCMD)
2. Reprezentarea prin consilierii juridici ai SCMD (numai pentru membrii de sindicat): Cheltuielile ocazionate de reprezentarea in instanta au fost stabilite la valoarea de 50 ron, per persoana. Precizam ca reprezentarea in instanta pentru actiunile formulate in alte localitati decat Bucuresti se poate face de catre consilierii juridici ai filialelor in baza unor delegatii semnate de presedintele SCMD sau de catre consilieri juridici ai SCMD din Bucuresti cu conditia acoperirii cheltuielilor de transport, la fiecare termen de judecta.
3. Reprezentarea personala. Membrii SCMD au si aceasta optiune, in baza modelului de contestatie/cerere de chemare in judecata oferit de sindicat.

Instanta competenta este cea la care s-a deschis/se afla actiunea de baza (contestarea deciziei de revizuire), respectiv tribunalul teritorial (TMB - in cazul Bucurestiului si jud. Ilfov), sectia conflicte de munca. Solutia data in instanta este supusa cailor de atac, iar onorariile acopera si aceasta faza procesuala.

Membrii SCMD care doresc sa deschida actiunea prin avocat vor prezenta la sediul filialei de care apartin, 3 xerocopii ale: Deciziei de regularizare (incl anaxa), plicului in care au primit decizia, actului de identitate. Documentele vor fi transmise avocatului insotite de chitanta cu plata onorariului, acestia urmand sa pregateasca si sa promoveze actiunea in instanta.
Membrii de sindicat care doresc sa fie reprezentati de consilierii juridici ai SCMD, vor depune personal la instanta, in doua exemplare, documentele precizate mai sus, la care se adauga cererea de chemare in judecata (a carui model este prezentat mai jos). Pe al treilea exemplar al dosarului, registratura instantei va aplica stampila de primire a documentelor, cu mentiunea datei respective, numarului de inregistrare a dosarului si termenul fixat de instanta. La depunere este obligatoriu sa prezentati, in original, actul de identitate. Dosarul inregistrat la instanta (ex nr. 3) se va preda la Departamentul Juridic al SCMD.

Modelul de contestare/cererea de chemare în judecată (contestarea se face direct în instanță, în termen de 15 zile de la comunicare) se afla mai jos:

………………………………………………………………………………………………

Tribunalul Municipiului București
Secția a 8-a Civilă


DOMNULE PRESEDINTE
Subsemnatul …………………………………………. domiciliat in …………………….., cnp ……………….., posesor al CI/BI seria ……. nr …………., eliberat de ………….., la data de …………….., in contradictoriu cu Casa de pensii sectoriala a ………… cu sediul in ……………….., str. …………….., nr. …, sector …., (in continuare intimat-creditor) formulez prezenta:

CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTARII SILITE
pornita la cererea intimatului – creditor in baza titlului executoriu, respectiv Deciziei de regularizare nr……. din ……….. privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlul de prestatii de asigurari sociale, comunicata la data de ……….., pana la solutionarea actiunii civile formulate impotriva Deciziei de revizuire a pensiei nr. …… din ………….. , emisa de ……………………ce face obiectul dosarului nr. ………………… aflat pe rolul …………………, cu termen de judecata la data de ……………...

MOTIVELE DE FAPT
Decizia de regularizare nr. …… din …………. a stabilit, in conformitate cu prevederile art 6 alin. (1) si (2) din OUG nr. 1/2011 si in baza Deciziei de revizuire nr …….. din ……………., ca in perioada ………………………
s-au platit si incasat necuvenit drepturi de pensiei in suma totala ……….. lei determinata conform buletinului de calcul anexat.
In temeiul art. 179 si art. 181 din Legea nr. 263/2010 s-a dispus recuperarea de la beneficiar (titularul deciziei de revizuire) suma de ………. lei, reprezentand drepturi incasate necuvenit in perioada ……………………………..
Aceasta regularizare reprezinta o noua diminuare a pensiei subsemnatului cu ……….. lei (…..% din cuantumul pensiei revizuite) si cu …….. lei (…...% din cuantumul pensiei stabilite la data pensionarii in baza legii anterioare Legii nr. 119/2010).
Fata de aceasta noua diminuare, consider ca ea este nejustificata si in consecinta formulez prezenta contestare a titlului executor (Decizia de regularizare nr ….. din ……….) cu mentiunea ca anterior am formulat o actiune in instanta in constatarea nulitatii absolute a Deciziei de revizuire nr. ….. din ……… emisa de Casa de pensii sectoriala a ……….., actiune care face obiectul dosarului nr. ………….., cu termen de judecata la ………….., la sediul ………….. (Tribunal sau Curte de Apel)
Apreciez ca cererea mea de suspendare a Deciziei de regularizare nr. ….. din ………. pana la solutionarea definitiva si irebocabila a cauzei ce face obiectul dosarului nr. ……. …. (care are ca obiect contestarea deciziei de revizuire) este justificata din urmatoarele considerente:
- prin prezenta actiune solicit instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa se suspende efectele Deciziei de regularizare, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a actiunii in contestarea deciziei de revizuire. In aceste conditii, in aceasta cauza, instanta nu este chemata sa se pronunte decat asupra suspendarii efectelor Deciziei de regularizare pe o perioada determinata - pana la solutionarea celuilalt dosar, rezultand ca se indeplineste conditia neprejudecarii fondului;
- prin aceasta cerere, instanta nu se dezinvesteste de solutionarea fondului litigiului intrucat in prezenta cauza se va pronunta numai cu masuri provizorii, respectiv suspendarea efectelor deciziei de regularizare a pensiei pe o perioada determinata si relativ scurta de timp, rezultand ca se indeplineste conditia vremelniciei;
- conform art. 581 C. Pr. Civ. sunt stabilite trei categorii de situatii care definesc urgenta necesara admiterii unei suspendari: pastrarea unui drept, prevenirea unei pagube iminente si inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari silite.
Sub aspectul pastrarii dreptului, subsemnatul consider ca ma incadrez in aceasta situatie deoarece doresc sa mi se pastreze cuantumul pensiei pana la o solutie definitiva si irevocabila in dosarul contestarii Deciziei de revizuire.
Sub aspectul prevenirii unei pagube iminente si care nu s-ar putea recupera, precizez ca aceasta regularizare imi creeaza in mod direct si nemijlocit doua componente ale acesteia: lipsa mijloacelor de intretinere, ce va determina o degradare a calitatii vietii si sanatatii subsemnatului; imposibilitatea de a-mi achita lunar debitele pe care le am la …………
Mentionez ca la data la care am contractat aceste credite, pensia pe care o aveam pana la momentul decembrie 2010 era in cuantum de …….. fata de ……………, cat va rezulta in urma regularizarii. Tin sa precizez faptul ca aceasta regularizare va dura o perioada de timp suficient de lunga pentru ca eu sa pot face obiectul unor executari silite ale bunurilor mobile si imobile ce-mi apartin ca urmare a neachitarii la timp a debitelor (indiferent de natura lor: plata intretinerii, utilitati, rate banci etc.)
Precizez ca nu detin alte venituri suplimentare care sa acopere aceasta noua scadere a cuantumului pensiei in procent de ……..%, ca urmare a Deciziei de regularizare.

TEMEIUL DE DREPT

Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 403 C.proc. civ. si art. 172 si 173 din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicat.
In sprijinul cererii mele arat ca pana in prezent s-au pronuntat hotarari judecatoresti, unele definitive si irevocabile, care atesta temeinicia contestarii deciziilor de revizuire emise de casele de pensii sectoriale, motiv pentru care consider ca regularizarea pensiei mele nu poate fi pusa in aplicare pana cand nu se constata existenta sau inexistenta nulitatii absolute a Deciziei de revizuire, pe care am contestat-o.
Fata de cele prezentate, solicit instantei admiterea prezentei cereri si suspendarea Deciziei de regularizare nr……… din ………, emisa de casa de pensii sectoriala a …….. pana la judecarea definitiva si irevocabila a dosarului nr. …………, privind Decizia de revizuire.

Anexez in probatiune, in exemplarele necesare comunicarii (2 exemplare):
- Copia Deciziei de regularizare (incl anexa) nr……..…din …………
- Copia plicului in care s-a primit decizia
- Copia actului de identitate
NOTA: pana la primul termen de judecata voi depune si Certificatul de grefa din care sa rezulte existenta pe rolul instantei a dosarului ce are ca obiect contestarea Deciziei de revizuire.

Data ……………………. Semnatura …………….


DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI ……………….